top of page
Sunset of Marine City

Báo cáo tín dụng doanh nghiệp 

Chúng tôi thực hiện báo cáo doanh nghiệp theo yêu cầu của bạn 

Làm việc với các đối tác mới tại Việt Nam, công ty của bạn có thể gặp khó khăn trong việc đánh giá uy tín, năng lực, tiềm năng, thị phần, rủi ro tài chính, rủi ro pháp lý, xếp hạng tín dụng và các vấn đề liên quan của đối tác. Báo cáo tín dụng doanh nghiệp của chúng tôi sẽ giúp giảm thiểu rủi ro mà công ty của bạn phải đối mặt khi làm việc với các đối tác mới trong một thị trường hoàn toàn mới đồng thời cung cấp các thông tin để đánh giá tốt hơn tiềm năng của đối tác

Ngoài ra, đối với các đối tác hiện tại của doanh nghiệp như khách hàng, nhà cung cấp, nhà thầu phụ, việc đánh giá hàng năm sẽ giúp doanh nghiệp kiểm soát tốt rủi ro tài chính đối với tổ chức của bạn. Điều này nhằm có thể điều chỉnh các chính sách phù hợp liên quan đến chính sách bán hàng, doanh số tín dụng, thời hạn thu tiền cũng như tạm dừng cung cấp dịch vụ đối với những đối tượng có rủi ro tín dụng cao và có nguy cơ vỡ nợ.

Growth
bottom of page