top of page
[VI] BÁO CÁO NGÀNH XI MĂNG - SỐ THÁNG 11/2023

TÓM TẮT

 

Theo ước tính của Hiệp hội Xi măng, trong tháng 10/2023, sản xuất toàn ngành đạt 10.24 triệu tấn, trong đó 5.55 triệu tấn xi măng (giảm 12.2% so với cùng kỳ); nhưng tình hình tiêu thụ tích cực, đạt 7.6 triệu tấn (tăng 1.8% so với cùng kỳ). Nhờ đó tồn kho toàn ngành (đặc biệt là xi măng thành phẩm) đang giảm dần.

 

Mức tiêu thụ xi măng tại thị trường nội địa đạt 4.97 triệu tấn là tương đối tích cực, so với bình quân các tháng kể từ giữa Q2 đến nay, tuy nhiên vẫn giảm 7.6% so với cùng kỳ. Và tình hình cải thiện đều ở các miền.

 

Xuất khẩu đạt 2.66 triệu tấn, trong đó xi măng đạt 1.75 triệu tấn. Đây là tháng thứ 6 liên tiếp, xuất khẩu xi măng thành phẩm đạt trên 1.7 triệu tấn. Đây là mức sản lượng cao so với bình quân tháng từ trước đến nay.

 

MỤC LỤC

 

A. NHẬN ĐỊNH CHUNG

 

B. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT

 • Sản lượng sản xuất xi măng & clinker 10T (2019-2023) và theo tháng
 • Tương quan sản xuất và tiêu thụ nội địa 10T (2019-2023)
 • Sản lượng xi măng sản xuất theo loại 10T (2019-2023) và theo tháng
 • Sản lượng xi măng sản xuất theo nhóm DN 10T (2021-2023) và theo tháng

 

C. TÌNH HÌNH TIÊU THỤ NỘI ĐỊA

 • Cơ cấu tiêu thụ nội địa xi măng theo vùng miền và theo nhóm doanh nghiệp T10/2023 và 10T/2023
 • Sản lượng xi măng tiêu thụ theo miền theo tháng
 • Sản lượng xi măng tiêu thụ nội địa theo nhóm doanh nghiệp T10/2023 và 10T/2023
 • Tương quan sản xuất và tiêu thụ nội địa của các nhóm DN T10/2023 và 10T-2023

 

D. TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU

 • Sản lượng & giá trị xuất khẩu toàn ngành 10T (2019-2023) và theo tháng
 • Sản lượng xuất khẩu theo loại 10T (2019-2023) và theo tháng
 • Giá xuất khẩu bình quân 10T (2019-2023) và theo tháng
 • Diễn biến thị trường xuất khẩu xi măng & clinker

 

E. TOP DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU T10/2023 VÀ 10T/2023

 

F. MỘT SỐ ĐƠN HÀNG XUẤT KHẨU LỚN TRONG T10/2023

[VI] BÁO CÁO NGÀNH XI MĂNG - SỐ THÁNG 11/2023

29,00$Giá
 • Số trang:                   24 trang

  Format:                     PDF

  Chuỗi dữ liệu:            13 tháng gần nhất

  Ngày phát hành:       20/11/2023

bottom of page