top of page
BÁO CÁO NGÀNH GẠO - SỐ THÁNG 02/2023

MỤC LỤC

 

A. DIỄN BIẾN GIÁ GẠO THẾ GIỚI

 

B. DIỄN BIẾN GIÁ GẠO TRONG NƯỚC

 

C. TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU

 • Tình hình xuất khẩu giai đoạn T01/2019 – T01/2023
 • Cơ cấu thị trường xuất khẩu T01/2023
 • Diễn biến từng thị trường xuất khẩu trong 13 tháng gần nhất
 • Cơ cấu loại gạo xuất khẩu
 • Diễn biến giá từng loại gạo xuất khẩu
 • Top Doanh nghiệp xuất khẩu gạo T01/2023

BÁO CÁO NGÀNH GẠO - SỐ THÁNG 02/2023

29,00$Giá
 • Số trang:                   5 trang

  Format:                     PDF

  Chuỗi dữ liệu:            13 tháng gần nhất

  Ngày phát hành:       20/02/2023

bottom of page