top of page
BÁO CÁO NGÀNH XI MĂNG - SỐ THÁNG 02/2023

MỤC LỤC

 

A. SẢN LƯỢNG SẢN XUẤT XI MĂNG & CLINKER
     Sản lượng theo tháng T01/2023
 

B. NĂNG LỰC SẢN XUẤT T01/2023

 • Cơ cấu theo Nhóm doanh nghiệp (VICEM, liên doanh, tư nhân)
 • Sản lượng sản xuất của từng DN
   

C. TÌNH HÌNH TIÊU THỤ NỘI ĐỊA

 • Sản lượng tiêu thụ nội địa
 • Cơ cấu thị trường tiêu thụ theo miền
 • Sản lượng tiêu thụ tại ĐB Sông Hồng (theo tháng)
 • Sản lượng tiêu thụ tại Bắc Trung Bộ (theo tháng)
 • Sản lượng tiêu thụ tại Tây Nam Bộ (theo tháng)
 • Sản lượng tiêu thụ tại Đông Nam Bộ (theo tháng)
 • Thị phần tiêu thụ theo nhóm DN (VICEM, liên doanh, tư nhân)
 • Sản lượng tiêu thụ nội địa của từng DN
   

D. TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU T01/2023

 • Sản lượng xuất khẩu theo tháng
 • Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu
 • Sản lượng xuất khẩu clinker theo tháng
 • Sản lượng xuất khẩu xi măng theo tháng
 • Thị trường xuất khẩu
 • Giá xuất khẩu bình quân sang các thị trường lớn

BÁO CÁO NGÀNH XI MĂNG - SỐ THÁNG 02/2023

29,00$Giá
 • Số trang:                   5 trang

  Format:                     PDF

  Chuỗi dữ liệu:            13 tháng gần nhất

  Ngày phát hành:       20/02/2023

bottom of page