top of page
BÁO CÁO NGÀNH NGÂN HÀNG - SỐ THÁNG 05/2021

TÓM TẮT

 

Trong Q1/2021, hầu hết các NHTM đều ghi nhận mức tăng trưởng mạnh lợi nhuận sau thuế, nguyên nhân chính một phần nhờ NIM cải thiện giúp thu nhập lãi thuần tăng tốt, lãi từ hoạt động dịch vụ tăng mạnh từ hoạt động bancarsurance và/hoặc lãi hoạt động môi giới của các công ty con. Nhiều ngân hàng ghi nhận tỷ lệ dự phòng/ lợi nhuận trước thuế và dự phòng giảm nhờ đã trích lập mạnh trong quý trước đó.

 

Tính đến cuối Q1, tổng nợ xấu (chưa bao gồm VAMC) của 30 ngân hàng được quan sát đạt trong Q1/2021 đạt 123.2 nghìn tỷ, tiếp tục giảm thêm 1.41% so với cuối 2020. Tuy nhiên, một số ngân hàng có xu hướng tăng nợ nhóm 2. Ngoài ra, về xử lý VAMC, trong Q1/2021, có khoảng 4,400 tỷ đồng VAMC được xử lý xong. Trong đó, thêm 2 ngân hàng xử lý dứt điểm các khoản nợ xấu VAMC, gồm EIB và ABB. Tổng giá trị VAMC của 30 ngân hàng được quan sát hiện còn 82.97 nghìn tỷ đồng, tính đến cuối Q1/2021.

 

MỤC LỤC

 

A. TỔNG QUAN NGÀNH

     Toàn hệ thống tín dụng

 • Diễn biến lãi suất liên ngân hàng
 • Diễn biến tỷ suất USD/VND
 • Cung tiền và tín dụng
 • Cơ cấu dư nợ tín dụng toàn hệ thống 2T/2021

 

     Thị trường trái phiếu

 • Diễn biến lợi suất trái phiếu chính phủ 
 • Giá trị phát hành TPDN theo quý và theo tháng 

 

B. SƠ BỘ KẾT QUẢ KINH DOANH TỪNG NGÂN HÀNG

     Quy mô và tăng trưởng lợi nhuận trước thuế

     Quy mô và tăng trưởng lợi nhuận sau thuế

     Tăng trưởng tín dụng Q1/2021

     Quy mô tín dụng năm Q1/2021

     Tỷ lệ nợ xấu (nhóm 3 - 5)

     

C. CHI TIẾT

     Quy mô và cơ cấu tài sản

     Thị phần tín dụng và trái phiếu doanh nghiệp

     Chất lượng tín dụng

     Quy mô và cơ cấu lợi nhuận

     Các tỷ lệ an toàn 

 • Tỷ lệ cho vay/huy động
 • Cơ cấu tín dụng và tiền gửi theo kỳ hạn
 • Dự phòng đã trích/Tổng nợ xấu

 

     Kết quả từng mảng hoạt động

     Các chỉ số hiệu quả hoạt động

 • Tỷ lệ NIM
 • Tỷ lệ CASA
 • Tỷ lệ CIR
 • ROE
 • EPS
 • BVPS

 

D. CHI TIẾT KẾT QUẢ KINH DOANH MỘT SỐ NGÂN HÀNG

     Vietcombank

     Vietinbank

     BIDV

     OCB

BÁO CÁO NGÀNH NGÂN HÀNG - SỐ THÁNG 05/2021

69,00$Giá
 • Số trang:                    42 trang

  Format:                       PDF

  Chuỗi dữ liệu:           13 tháng gần nhất

  Ngày phát hành:      20/05/2021

bottom of page