top of page
ADVANCED DATA MANAGEMENT COMPANY LIMITED

Vietnamese name

Tax code

Establishment

Sector

Owner

Director

Accountant

Sales 2021 (VND)

Capital (VND)

Labor size

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ DỮ LIỆU TIÊN TIẾN

0103819464

16 May 2009

J58200 - Software publishing

Tạ Vũ Ngọc Hà

Tạ Vũ Ngọc Hà

Phạm Thị Tươi

1,000,000

1,781,450,000

1 - 10

Request company and credit report for
ADVANCED DATA MANAGEMENT COMPANY LIMITED
bottom of page