top of page
PHUONG THAO TRADE AND TOURISM JOINT STOCK COMPANY

Vietnamese name

Tax code

Establishment

Sector

Owner

Director

Accountant

Sales 2021 (VND)

Capital (VND)

Labor size

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH PHƯƠNG THẢO

0103747040

25 April 2009

I5510 - Short-stay services

Lê Quang Khánh

Lê Quang Khánh

Nguyễn Hoài Hương

2,081,221,560

1,100,000,000

10 -30

Request company and credit report for
PHUONG THAO TRADE AND TOURISM JOINT STOCK COMPANY
bottom of page