top of page
ENVIRONMENTAL AND MINH MAGIC MINH CO., LTD

Vietnamese name

Tax code

Establishment

Sector

Owner

Director

Accountant

Sales 2021 (VND)

Capital (VND)

Labor size

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG VÀ TRẮC ĐỊA BẢN ĐỒ KHÔI NGUYÊN

0102043323

10 October 2006

F41000 - Building houses of all kinds

Đoàn Mạnh Từ

Đoàn Mạnh Từ

Nguyễn Thị Thanh

7,061,770,583

0

1 - 10

Request company and credit report for
ENVIRONMENTAL AND MINH MAGIC MINH CO., LTD
bottom of page