top of page
HONG HA TOURISM AND TRADING SERVICE COMPANY LIMITED

Vietnamese name

Tax code

Establishment

Sector

Owner

Director

Accountant

Sales 2021 (VND)

Capital (VND)

Labor size

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI HỒNG HÀ

0100110824

22 May 1998

N79110 - Travel agent

Đoàn Thị Vân Anh

Đỗ Quốc Nam

Hoàng Văn Hoạt

16,723,927,111

19,136,238,614

30 - 50

Request company and credit report for
HONG HA TOURISM AND TRADING SERVICE COMPANY LIMITED
bottom of page