top of page
Lao động và Việc làm Việt Nam theo tỉnh thành

TÓM TẮT

 

Tổng lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của Việt Nam ước tính khoảng 50,6 triệu người vào năm 2021. Xét về cơ cấu lực lượng lao động, tỷ lệ lao động nam tham gia lực lượng lao động đạt 53,5%, cao hơn tỷ lệ 46,5% của nữ. Có sự chênh lệch lớn giữa lực lượng lao động thành thị và nông thôn, mặc dù trong những năm gần đây tỷ trọng lực lượng lao động khu vực thành thị đã tăng lên. Nhìn chung, lực lượng lao động cả nước vẫn chủ yếu tập trung ở khu vực nông thôn, chiếm 63,3%.

 

Năm 2021, lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc trong các ngành kinh tế đạt 49,1 triệu người, trong đó khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản là 14,3 triệu người, chiếm 29,1%; khu vực công nghiệp và xây dựng 16,2 triệu người, chiếm 33,1%; và 18,6 triệu người làm việc trong khu vực dịch vụ, chiếm 37,8%.

 

Năm 2021, tỷ lệ lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 26,1% (cao hơn mức 24,1% năm 2020), trong đó lao động qua đào tạo của khu vực thành thị và khu vực nông thôn lần lượt đạt 41,1% và 17,5%.

 

Năm 2021, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, tỷ lệ thất nghiệp trung bình ở Việt Nam là 3,2%. Trong đó, tỷ lệ này của khu vực thành thị và nông thôn năm 2021 lần lượt là 4,33% và 2,50%. Tỷ lệ thiếu việc làm của lực lượng lao động trong độ tuổi lao động là 3,10%, trong đó tỷ lệ thiếu việc làm của khu vực thành thị và khu vực nông thôn lần lượt là 3,33% và 2,96%; (tỷ lệ thiếu việc làm của lực lượng lao động trong độ tuổi lao động năm 2020 lần lượt là 2,52%; 1,69%; 2,94%).

Lao động và Việc làm Việt Nam theo tỉnh thành

SKU: Data002A
$109.00Giá
 • Data của 63 tỉnh thành Việt Nam:

  • Tổng số lao động từ 15 tuổi trở lên
  • % Lao động trong độ tuổi lao động so với tổng dân số
  • % Tỷ lệ lao động qua đào tạo có việc làm
  • % Tỷ lệ thất nghiệp của lực lượng lao động trong độ tuổi lao động

  2. Khung thời gian: 2010 - 2021

  3. Định dạng tệp: Excel

  4. Vui lòng tham khảo FILE MẪU

   

bottom of page