top of page
BÁO CÁO NGÀNH NHỰA - SỐ THÁNG 02/2023

MỤC LỤC

 

A. THỊ TRƯỜNG CHẤT DẺO NGUYÊN LIỆU

 • Sản lượng xuất khẩu, nhập khẩu và cán cân thương mại của chất dẻo nguyên liệu T01/2019 - T01/2023
 • Giá trị xuất khẩu, nhập khẩu và cán cân thương mại của chất dẻo nguyên liệu T01/2019 - T01/2023
 • Giá nhập khẩu bình quân của chất dẻo nguyên liệu 13 tháng gần nhất
 • Giá xuất khẩu bình quân của chất dẻo nguyên liệu 13 tháng gần nhất
 • Cơ cấu thị trường nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu T01/2023

                - Theo sản lượng
                - Theo giá trị

 

 • Cơ cấu thị trường xuất khẩu chất dẻo nguyên liệu T01/2023

               - Theo sản lượng
               - Theo giá trị

 

B. THỊ TRƯỜNG SẢN PHẨM NHỰA

 • Giá trị xuất khẩu, nhập khẩu và cán cân thương mại của sản phẩm nhựa T01/2019 - T01/2023
 • Cơ cấu thị trường xuất khẩu sản phẩm nhựa T01/2023
 • Cơ cấu thị trường nhập khẩu sản phẩm nhựa T01/2023

BÁO CÁO NGÀNH NHỰA - SỐ THÁNG 02/2023

29,00$Giá
 • Số trang:                   8 trang

  Format:                     PDF

  Chuỗi dữ liệu:            13 tháng gần nhất

  Ngày phát hành:       20/02/2023

bottom of page