top of page
BÁO CÁO NGÀNH PHÂN BÓN - SỐ THÁNG 02/2023

MỤC LỤC

 

A. NHẬN ĐỊNH CHUNG

 

B. DIỄN BIẾN GIÁ PHÂN BÓN 

 • Diễn biến giá phân URE/ DAP thế giới
 • Diễn biến giá phân bán trong nước
 • Diễn biến giá phân nhập khẩu

 

C. TỔNG QUAN NGÀNH PHÂN BÓN VIỆT NAM T01/2023

 • Chỉ số IIP sản xuất phân bón/ hợp chất ni tơ 
 • Tổng quan sản lượng sản xuất/ nhập khẩu/ xuất khẩu
 • Nguồn cung phân bón theo loại T01/2023
 • Giá nhập khẩu phân bón bình quân theo tháng
 • Giá xuất khẩu phân bón bình quân theo tháng 

 

D. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT PHÂN BÓN T01/2023

 • Cơ cấu chủng loại sản xuất phân bón T01/2023
 • Tình hình sản xuất từng loại phân bón T01/2019 – T01/2023 

 

E. TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU PHÂN BÓN T01/2023

 • Sản lượng nhập khẩu phân bón (T01/2019 – T01/2023)
 • Giá trị nhập khẩu phân bón T01/2019 – T01/2023
 • Chủng loại phân bón nhập khẩu trong T01/2023
 • Tình hình nhập khẩu từng loại phân bón T01/2019 – T01/2023 
 • Cơ cấu thị trường nhập khẩu phân bón T01/2023
 • Tình hình nhập khẩu sang từng thị trường theo tháng 

 

F. TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU PHÂN BÓN T01/2023

 • Sản lượng xuất khẩu phân bón T01/2019 – T01/2023
 • Giá trị xuất khẩu phân bón T01/2019 – T01/2023
 • Cơ cấu thị trường xuất khẩu phân bón T01/2023
 • Tình hình xuất khẩu sang từng thị trường theo tháng 

 

G. TOP DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU PHÂN BÓN TRONG T01/2023

BÁO CÁO NGÀNH PHÂN BÓN - SỐ THÁNG 02/2023

29,00$Giá
 • Số trang:                   15 trang

  Format:                     PDF

  Chuỗi dữ liệu:            13 tháng gần nhất

  Ngày phát hành:       20/02/2023

bottom of page