top of page
BÁO CÁO NGÀNH XI MĂNG - SỐ THÁNG 12/2022

TÓM TẮT

 

Tình hình tháng 11/2022, có cải thiện, nhưng tín hiệu phục hồi chưa chắc chắn. Cụ thể, sản lượng sản xuất tăng trở lại tháng thứ 2 liên tiếp, đạt 10.5 triệu tấn (tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 10.7% so với tháng trước). Sản lượng xuất khẩu tiếp tục ở mức thấp (giảm 41% so với cùng kỳ năm ngoái ), mặc dù có cải thiện so với tháng trước. Sang tháng 10 sản lượng tiêu thụ nội địa có cải thiện so với tháng trước (tăng 16.1%).

 

Lũy kế 11T/2022, sản lượng sản xuất tăng khá hơn tiêu thụ, do đó áp lực tồn kho vẫn rất lớn. Xuất khẩu vẫn giảm (giảm 31.1% so với cùng kỳ năm ngoái). Tiêu thụ nội địa của toàn ngành gần như đi ngang so với cùng kỳ. Ngoại trừ, một vài thương hiệu xi măng lớn phía Nam có mức tăng trưởng vượt trội so với trung bình ngành như Hà Tiên và Siam City Cement ở khu vực phía Nam.

 

MỤC LỤC

 

A. TỔNG QUAN

 • Tương quan sản xuất và tiêu thụ 11T/2022
 • Sản lượng sản xuất theo tháng (T01 - T11/2022)
 • Sản lượng tiêu thụ nội địa theo tháng (T01 – T10/2022)
 • Sản lượng xuất khẩu theo tháng (T01 – T11/2022)

 

B. NĂNG LỰC SẢN XUẤT

 • Sản lượng sản xuất 11T/2022
 • Tăng trưởng sản xuất của một số doanh nghiệp lớn trong

              10 Tháng và Tháng 10/2022

 

C. TÌNH HÌNH TIÊU THỤ NỘI ĐỊA

 • Sản lượng tiêu thụ nội địa theo miền 10T/2022
 • Sản lượng tiêu thụ Miền Bắc theo tháng (T01 - T10/2022)
 • Sản lượng tiêu thụ Miền Trung theo tháng (T01 - T10/2022)
 • Sản lượng tiêu thụ Miền Nam theo tháng (T01 - T10/2022)
 • Sản lượng tiêu thụ nội địa từng nhóm DN 2Q, 3Q & 10T/2022
 • Tăng trưởng tiêu thụ nội địa của một số doanh nghiệp lớn trong

              10 Tháng và Tháng 10/2022

 • Sản lượng tiêu thụ nội địa khối VICEM theo tháng
 • Sản lượng tiêu thụ nội địa khối Liên doanh theo tháng 
 • Sản lượng tiêu thụ nội địa khối Tư nhân theo tháng

 

D. TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU

 • Sản lượng xuất khẩu 11T/2019 - 11T/2022
 • Sản lượng xuất khẩu theo tháng (T01 – T11/2022)
 • Thị phần xuất khẩu theo nhóm doanh nghiệp 10T/2022
 • Sản lượng xuất khẩu của Khối VICEM theo tháng
 • Sản lượng xuất khẩu của Khối Liên doanh theo tháng
 • Sản lượng xuất khẩu của Khối tư nhân theo tháng
 • Sản lượng xuất khẩu clinker theo tháng
 • Sản lượng xuất khẩu xi măng theo tháng
 • Thị trường xuất khẩu 11 Tháng và Tháng 11/2022
 • Sản lượng xuất khẩu sang Trung Quốc 11T/2019 - 11T/2022
 • Sản lượng xuất khẩu sang Trung Quốc theo tháng (T01 – T11/2022)
 • Sản lượng xuất khẩu sang Philippines 11T/2019 - 11T/2022
 • Sản lượng xuất khẩu sang Philippines theo tháng (T01 – T11/2022)
 • Giá xuất khẩu bình quân tháng (T01 – T11/2022)

BÁO CÁO NGÀNH XI MĂNG - SỐ THÁNG 12/2022

29,00$Giá
 • Số trang:                   16 trang

  Format:                     PDF

  Chuỗi dữ liệu:            13 tháng gần nhất

  Ngày phát hành:       20/12/2022

bottom of page