top of page
BÁO CÁO NGÀNH XI MĂNG - SỐ THÁNG 11/2022

TÓM TẮT

 

Mặc dù chưa có số liệu thống kê mức tiêu thụ trong tháng 10, nhưng theo quan sát thực tế của chúng tôi, tiêu thụ toàn ngành xi măng (cả nội địa và xuất khẩu) vẫn chậm, đặc biệt là tiêu thụ nội địa trong bối cảnh tiến độ thi công các công trình hạ tầng lớn không có nhiều đột biến, và nhiều dự án bất động sản lớn đang tạm ngừng thi công từ giữa tháng 10 đến nay do các doanh nghiệp BĐS lớn đang gặp khó khăn về vốn và thanh khoản.

 

Lũy kế 10T/2022, sản lượng sản xuất xi măng đạt 95.4 triệu tấn, tăng 7.4% so với cùng kỳ năm 2021, trong khi tiêu thụ nội địa chậm, xuất khẩu 10tháng giảm 29.9% so với cùng kỳ năm 2021. Theo đó, tồn kho đến cuối tháng 10 tiếp tục tăng cao và áp lực cạnh tranh trong ngành càng lớn dần, đặc biệt là tại khu vực miền Bắc.

 

MỤC LỤC

 

A. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT

Sản lượng sản xuất trong nước & Tăng trưởng theo tháng 

Cơ cấu theo Nhóm doanh nghiệp

 • Khối VICEM
 • Khối liên doanh
 • Khối tư nhân

 

Sản lượng sản xuất của khối VICEM theo quý (Q1 - Q3/2022)

Sản lượng sản xuất của khối Liên doanh theo quý (Q1 - Q3/2022)

Tăng trưởng sản xuất trong 3Q/2022 của 1 số doanh nghiệp lớn

 

B. TÌNH HÌNH TIÊU THỤ NỘI ĐỊA

Sản lượng tiêu thụ nội địa theo quý (Q1 – Q3/2022)

Sản lượng tiêu thụ nội địa theo tháng (T01 - T09/2022)

Sản lượng tiêu thụ Miền Bắc (Q1 – Q3/2022)

Sản lượng tiêu thụ Miền Trung (Q1 – Q3/2022)

Sản lượng tiêu thụ Miền Nam (Q1 – Q3/2022)

Sản lượng tiêu thụ từng miền theo tháng (T01 - T09/2022)

Sản lượng tiêu thụ từng vùng theo quý (Q3/2021 – Q3/2022)

Thị phần tiêu thụ theo nhóm DN

 • Khối VICEM
 • Khối liên doanh
 • Khối tư nhân

 

Sản lượng tiêu thụ nội địa từng nhóm DN theo quý (Q1 – Q3/2022)

Sản lượng tiêu thụ nội địa từng nhóm DN theo tháng (T01 - T09/2022)

Sản lượng tiêu thụ nội địa của từng DN 3Q/2022

 

C. TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU

Sản lượng xuất khẩu 10T/2019 - 10T/2022

Sản lượng xuất khẩu theo tháng (T01 – T10 2022)

 

Thị phần xuất khẩu theo nhóm DN 3Q/2022

Sản lượng xuất khẩu của Khối VICEM theo tháng

Sản lượng xuất khẩu của Khối Liên doanh theo tháng

Sản lượng xuất khẩu của Khối tư nhân theo tháng

 

Sản lượng xuất khẩu clinker theo tháng

Sản lượng xuất khẩu xi măng theo tháng

 

Thị trường xuất khẩu 10T/2022

Sản lượng xuất khẩu sang Trung Quốc 10T/2019 - 10T/2022

Sản lượng xuất khẩu sang Trung Quốc theo tháng

Sản lượng xuất khẩu sang ASEAN 10T/2019 - 10T/2022

Sản lượng xuất khẩu sang ASEAN theo tháng 

BÁO CÁO NGÀNH XI MĂNG - SỐ THÁNG 11/2022

29,00$Giá
 • Số trang: 18 trang

  Format: PDF

  Chuỗi dữ liệu: 13 tháng gần nhất

  Ngày phát hành: 20/11/2022

bottom of page