top of page
BÁO CÁO NGÀNH THỦY SẢN - SỐ THÁNG 11/2022

TÓM TẮT 

 

Tháng 10/2022, xuất khẩu thủy sản vẫn trong xu hướng chậm hơn các tháng đầu năm, nhưng có nhích tăng so với tháng trước. Cụ thể, tổng giá trị xuất khẩu thủy sản tháng 10/2022 tăng 5.2% so với tháng trước và tăng 1.8% so với năm trước. Trong đó, tôm tăng 3.1% so với tháng trước nhưng giảm 15.5% so với năm trước; cá tra tăng 9.0% so với tháng trước và 30.9% so với năm trước.

 

Trong đó, xuất sang EU và Canada tiếp tục chững lại, xuất sang Mỹ dù cải thiện hơn so với tháng trước nhưng vẫn giảm mạnh so với cùng kỳ 2021.

 

MỤC LỤC 

 

A. SẢN LƯỢNG NUÔI TRỒNG & KHAI THÁC THỦY SẢN
Sản lượng thu hoạch theo từng loại thủy sản T10 & 10T/2022
Tổng sản lượng thu hoạch thủy sản 24 tháng gần nhất
Chi tiết sản lượng thu hoạch 1 số loại thủy sản (T01 – T10/2022)

 • Tổng sản lượng tôm

          − Trong đó tôm chân trắng
          − Trong đó tôm sú

 • Cá tra

 

B. DIỄN BIẾN GIÁ TRONG NƯỚC
Diễn biến giá tôm thẻ chân trắng loại 60 con/kg và 80 con/kg 
Diễn biến giá tôm thẻ chân trắng loại 15 con/kg, 25-30 con/kg và 40 con/kg 
Diễn biến giá tôm sú loại 30 con/kg 
Diễn biến giá cá tra thịt trắng loại 0.7 – 0.8 kg/con 


C. TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU TOÀN NGÀNH THỦY SẢN
Giá trị xuất khẩu thủy sản 10T/2018 – 10T/2022
Giá xuất khẩu bình quân 1 số mặt hàng theo quý 2022
Giá trị xuất khẩu thủy sản theo từng mặt hàng T10 & 10T/2022
Giá trị xuất khẩu thủy sản theo tháng (T01 – T10/2022)
Cơ cấu thị trường xuất khẩu thủy sản T10 & 10T/2022
Giá trị xuất khẩu thủy sản sang US & Trung Quốc 24 tháng gần nhất
Chi tiết xuất khẩu 1 số mặt hàng sang 1 số thị trường lớn T10 & 10T/2022

 • US
 • Nhật Bản
 • TQ&HK
 • EU
 • Canada
 • Australia
 • Hàn Quốc

Top doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản lớn T10 & 10T/2022

 

D. CHI TIẾT XUẤT KHẨU TÔM
Giá trị xuất khẩu tôm 10T/2018 – 10T/2022

 • Tổng tôm
 • Tôm chân trắng
 • Tôm sú

Giá trị xuất khẩu tôm theo tháng (T01 – T10/2022)
Giá trị xuất khẩu tôm chân trắng & tôm sú 24 tháng gần nhất
Diễn biến giá xuất khẩu bình quân tôm 24 tháng gần nhất
Cơ cấu thị trường xuất khẩu tôm T10 & 10T/2022
Chi tiết xuất khẩu tôm sang 1 số thị trường lớn 

 • EU
 • US
 • Canada
 • UK
 • TQ&HK
 • Australia


E. CHI TIẾT XUẤT KHẨU CÁ TRA
Giá trị xuất khẩu cá tra 10T/2018 – 10T/2022
Giá trị xuất khẩu cá tra theo tháng (T01 – T10/2022)
Giá trị xuất khẩu cá tra theo loại 10T/2022
Diễn biến giá xuất khẩu bình quân cá tra 24 tháng gần nhất
Cơ cấu thị trường xuất khẩu cá tra T10 & 10T/2022
Chi tiết xuất khẩu cá tra sang 1 số thị trường lớn 

 • EU
 • US
 • TQ&HK
 • Mexico
 • Brazil
 • Thái Lan

 

 

BÁO CÁO NGÀNH THỦY SẢN - SỐ THÁNG 11/2022

29,00$Giá
 • Số trang: 23 trang

  Format: PDF

  Chuỗi dữ liệu: 13 tháng gần nhất

  Ngày phát hành: 20/11/2022

bottom of page