top of page
BÁO CÁO NGÀNH NHỰA - SỐ THÁNG 11/2022

MỤC LỤC

 

A. THỊ TRƯỜNG CHẤT DẺO NGUYÊN LIỆU

 • Sản lượng xuất - nhập khẩu và cán cân thương mại của chất dẻo nguyên liệu T10/2018 - T10/2022
 • Sản lượng xuất - nhập khẩu và cán cân thương mại của chất dẻo nguyên liệu 10T/2018 - 10T/2022
 • Giá trị xuất - nhập khẩu và cán cân thương mại của chất dẻo nguyên liệu T10/2018 - T10/2022
 • Giá trị xuất - nhập khẩu và cán cân thương mại của chất dẻo nguyên liệu 10T/2018 - 10T/2022
 • Giá nhập khẩu bình quân của chất dẻo nguyên liệu 13 tháng gần nhất
 • Giá xuất khẩu bình quân của chất dẻo nguyên liệu 13 tháng gần nhất
 • Cơ cấu thị trường nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu 10T/2022

- Theo sản lượng

- Theo giá trị

 • Cơ cấu thị trường xuất khẩu chất dẻo nguyên liệu 10T/2022

- Theo sản lượng

- Theo giá trị

 

B. THỊ TRƯỜNG SẢN PHẨM NHỰA

 • Giá trị xuất - nhập khẩu và cán cân thương mại của sản phẩm nhựa T10/2018 - T10/2022
 • Giá trị xuất - nhập khẩu và cán cân thương mại của sản phẩm nhựa 10T/2018 - 10T/2022
 • Cơ cấu thị trường xuất khẩu sản phẩm nhựa 10T/2022
 • Cơ cấu thị trường nhập khẩu sản phẩm nhựa 10T/2022

BÁO CÁO NGÀNH NHỰA - SỐ THÁNG 11/2022

29,00$Giá
 • Số trang: 8 trang
  Format: PDF
  Chuỗi dữ liệu: 13 tháng gần nhất
  Ngày phát hành: 20/11/2022

bottom of page