top of page
BÁO CÁO NGÀNH NGÂN HÀNG - SỐ THÁNG 10/2021

TÓM TẮT

 

So với Q2, tổng lãi hoạt động của hầu hết các ngân hàng đều giảm trong Q3. Mức giảm phổ biến của mỗi ngân hàng dao động khoảng 12%-25%, do lãi của nhiều mảng hoạt động đều giảm (đặc biệt là thu nhập lãi thuần, lãi dịch vụ, …). Tỷ lệ NIM tại một số ngân hàng đang có dấu hiệu giảm (do hệ quả của các chính sách giảm lãi suất hỗ trợ khách hàng theo chủ trương chung của NHNN).

 

Tuy nhiên, kết quả này vẫn tăng cao hơn so với Q3/2020. Ngoài ra, nhờ kết quả tích cực trong 6 tháng đầu năm, nên tổng lãi hoạt động lũy kế 3Q của các ngân hàng vẫn tăng trưởng cao. Tận dụng kết quả kinh doanh chung 3Q tích cực, một số ngân hàng đã trích dự phòng cho phần lớn các khoản nợ tái cơ cấu cần trích trong năm 2021, nhằm giảm áp lực trích lập dự phòng trong năm sau. 

 

MỤC LỤC

 

A. TỔNG QUAN NGÀNH

     Toàn hệ thống tín dụng

 • Tăng trưởng tín dụng và huy động cả nước 3Q/2021
 • Tăng trưởng tín dụng tại một số tỉnh thành 3Q/2021
 • Dư nợ và tăng trưởng tín dụng theo ngành Q3/2021

 

     Thị trường trái phiếu

 • Diễn biến lợi suất trái phiếu chính phủ 
 • Quy mô phát hành trái phiếu doanh nghiệp 3Q/2021

 

B. SƠ BỘ KẾT QUẢ KINH DOANH TỪNG NGÂN HÀNG

     Sơ bộ các chỉ tiêu kinh doanh

     Quy mô và tăng trưởng lợi nhuận sau thuế

     Hiệu quả kinh doanh 

     

C. CHI TIẾT

     Thị phần cho vay và tiền gửi khách hàng

     Quy mô danh mục trái phiếu TCDN và TPDN

     Chi tiết danh mục TPDN của từng ngân hàng

     Chi tiết tăng trưởng cho vay khách hàng của từng ngân hàng

     Chất lượng nợ

     Các tỷ lệ an toàn 

 • Tỷ lệ cho vay/huy động
 • Cơ cấu tín dụng và tiền gửi theo kỳ hạn

 

     Quy mô và tăng trưởng lãi hoạt động

     Cơ cấu lãi hoạt động

     Thu nhập lãi thuần theo quý

     Lãi dịch vụ

     Các chỉ số hiệu quả hoạt động

 • Tỷ lệ NIM
 • Tỷ lệ CASA
 • Tỷ lệ CIR
 • ROE
 • EPS
 • BVPS

BÁO CÁO NGÀNH NGÂN HÀNG - SỐ THÁNG 10/2021

69,00$Giá
 • Số trang:                    35 trang

  Format:                       PDF

  Chuỗi dữ liệu:           13 tháng gần nhất

  Ngày phát hành:      20/10/2021

bottom of page