top of page
BÁO CÁO NGÀNH NGÂN HÀNG - SỐ THÁNG 08/2022

TÓM TẮT

 

Trong Q2/2022, lãi suất O/N biến động mạnh theo chiều hướng tăng theo sát các động thái bơm (hút) ròng của NHNN trên thị trường OMO. Trong khi lãi suất huy động tiền gửi cũng được các ngân hàng thường mại (NHTM) điều chỉnh nhiều lần từ đầu năm đến nay.

 

Đặc biệt từ nửa đầu tháng 07, tỷ giá cũng tiếp tục tăng mạnh theo xu hướng mạnh lên của đồng USD trên thị trường quốc tế. Tỷ giá trên thị trường tự do có lúc trên mức 24,000 đồng.

 

Tín dụng toàn hệ thống tiếp tục tăng nhanh trong Q2, nhưng có phần chậm lại từ đầu tháng 06 đến nay trong bối cảnh hầu hết các NHTM đã “cạn room” tín dụng, và NHNN chưa giao thêm hạn mức mới.

 

MỤC LỤC

 

A. TỔNG QUAN KINH TẾ VĨ MÔ Q2 và 1H/2022

     Tăng trưởng GDP 

     Chỉ số giá tiêu dụng (CPI)

     Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)

     Thu hút vốn FDI 

     Tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu 

     Cán cân thương mại 

     Tăng trưởng tổng mức bán lẻ HHDV

     Tăng trưởng bán lẻ hàng hóa 

 

B. TỔNG QUAN NGÀNH

      Tổng quan hệ thống tín dụng

 • Tăng trưởng tín dụng 
 • Bơm (hút) ròng tiền của NHNN trên OMO
 • Diễn biến tỷ giá USD/VND
 • Diễn biến lãi suất liên ngân hàng
 • Cơ cấu dư nợ cho vay toàn hệ thống 1H/2022
 • Cơ cấu dư nợ cho vay lĩnh vực bất động sản

 

     Tổng quan thị trường trái phiếu

 • Diễn biến lợi suất trái phiếu chính phủ 
 • Giá trị phát hành trái phiếu chính phủ 8T2018 - 8T/2022
 • Tổng giá trị phát hành TPDN theo tháng (T01 - T08/2022)
 • Giá trị TPDN được mua lại trước hạn theo tháng (T01 - T08/2022)
 • Cơ cấu phát hành TPDN 8T/2022

 

     Tổng quan thị trường bảo hiểm

 • Tổng doanh thu phí toàn ngành bảo hiểm 
 • Tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ 
 • Tổng doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ 
 • Cơ cấu doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ 
 • Thị phần doanh thu phí HĐ khai thác mới 1H/2022
 • Doanh thu phí HĐBH khai thác mới của một số ngân hàng 7T/2022

 

     Tổng KQKD Q2 của 30 NHTM

 • Sơ bộ các chỉ tiêu kinh doanh 
 • Bảng đánh giá hiệu quả kinh doanh các NHTM theo 1 số tiêu chí 

 

C. HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG

     Thị phần và tăng trưởng cho vay khách hàng

     Quy mô và tăng trưởng danh mục TPDN

     Tăng trưởng tín dụng chung ( cho vay khách hàng & TPDN)

     Thị phần cho vay khách hàng cá nhân

     Chất lượng tín dụng

 • Quy mô nợ xấu của từng ngân hàng
 • Tỷ lệ NPL
 • Chuyển động các nhóm nợ
 • Tỷ lệ bao phủ nợ xấu
 • Tỷ lệ cho vay/Huy động
 • Tỷ lệ cho vay/Tài sản đảm bảo (TSĐB)
 • Quy mô TSĐB bằng bất động sản tại các ngân hàng

 

D. HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI

     Quy mô và tăng trưởng tiền gửi khách hàng

     Chuyển động cơ cấu tiền gửi theo kỳ hạn

     Thị phần thu hút tiền gửi không kỳ hạn  và tỷ lệ CASA

 

E. HUY ĐỘNG VÀ CHO VAY TRÊN INTERBANK

     Quy mô cho vay và huy động trên interbank

     Quy mô và tăng trưởng danh mục Trái phiếu các TCTD

 

F. LỢI NHUẬN VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG

     Quy mô và tăng trưởng lợi nhuận sau thuế

     Cơ cấu lãi hoạt động

     Tỷ lệ NIM

     Tỷ lệ CIR

     Chi phí dự phòng trong kỳ

 

BÁO CÁO NGÀNH NGÂN HÀNG - SỐ THÁNG 08/2022

69,00$Giá
 • Số trang:                   41 trang

  Format:                     PDF

  Chuỗi dữ liệu:            13 tháng gần nhất

  Ngày phát hành:       20/08/2022

bottom of page