top of page
BÁO CÁO NGÀNH NGÂN HÀNG - SỐ THÁNG 08/2021

TÓM TẮT

 

Lợi nhuận sau thuế của tất cả các ngân hàng đều tăng, và hầu hết đều tăng mạnh, chủ yếu nhờ thu nhập lãi thuần vẫn tăng do tín dụng vẫn tăng, NIM tiếp tục nới rộng. Lãi dịch vụ tăng mạnh. Trong đó nhiều ngân hàng nhờ lãi từ hoạt động Bancarsurance. Một số ít ngân hàng có lãi đầu tư cao: TCB, MBB, VPB, OCB, SCB, TPB. Tỷ lệ CIR của nhiều ngân hàng giảm do lãi tăng nhanh hơn chi phí hoạt động.

 

Tỷ lệ NPL của nhiều ngân hàng ghi nhận giảm. Nguyên nhân một phần do các NHTM vẫn đang tiếp tục được phép cơ cấu nợ/ giữ nguyên nhóm nợ cho các DN khó khăn đủ điều kiện theo Thông tư 03/2021/TT-NHNN. Ngoài ra, nợ nhóm 2 của hầu hết các ngân hàng đều có dấu hiệu tăng.

 

MỤC LỤC

 

A. TỔNG QUAN NGÀNH

     Toàn hệ thống tín dụng

 • Tăng trưởng tín dụng và huy động cả nước 
 • Tăng trưởng tín dụng tại một số tỉnh thành 1H/2022
 • Dư nợ và tăng trưởng tính dụng theo ngành 1H/2022

 

     Thị trường trái phiếu

 • Diễn biến lợi suất trái phiếu chính phủ 
 • Tổng giá trị thát hành TPDN T01 - T06/2021 
 • Cơ cấu phát hành TPDN theo ngành 6T/2021
 • Quy mô phát hành và tăng trưởng theo ngành 6T/2021

 

B. TỔNG QUAN KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA 30 NHTM

     Sơ bộ các chỉ tiêu kinh doanh chính

     Lợi nhuận sau thuế của 30 NHTM trong 1H/2021

     Tương quan ROE và Tài sản

     Tương quan ROE và hệ số PE

     Tỷ lệ nợ xấu 

 

C. CHI TIẾT

     Thị phần cho vay và tiền gửi khách hàng

     Tăng trưởng cho vay khách hàng

     Doanh mục trái phiếu TCTD và TPDN

     Chất lượng nợ

     Các tỷ lệ an toàn 

 • Tỷ lệ cho vay/huy động
 • Cơ cấu tín dụng và tiền gửi theo kỳ hạn

 

     Quy mô và tăng trưởng lãi hoạt động

     Cơ cấu lãi hoạt động

     Cơ cấu lãi dịch vụ

     Các chỉ số hiệu quả hoạt động

 • Tỷ lệ NIM
 • Tỷ lệ CASA
 • Tỷ lệ CIR
 • ROE
 • EPS
 • BVPS

BÁO CÁO NGÀNH NGÂN HÀNG - SỐ THÁNG 08/2021

69,00$Giá
 • Số trang:                    30 trang

  Format:                       PDF

  Chuỗi dữ liệu:           13 tháng gần nhất

  Ngày phát hành:      20/08/2021

bottom of page