top of page
BÁO CÁO NGÀNH DỆT MAY VÀ DA GIÀY - SỐ THÁNG 11/2022

TÓM TẮT  

 

Tháng 10/2022, tình hình sản xuất và xuất khẩu toàn ngành lộ rõ khó khăn, đặc biệt là các mặt hàng ngành Dệt may. Cụ thể, chỉ số sản xuất trong ngành nhìn chung chỉ ở mức thấp so với các tháng đầu năm. Sản lượng sản xuất trang phục may sẵn, giày dép da, vải dệt từ sợi tự nhiên liên tục nằm ở mức thấp trong tháng 09 và tháng 10. Xuất khẩu các mặt hàng ngành Dệt may trong tháng tiếp tục giảm so với tháng trước, đặc biệt giảm đáng kể đối với mặt hàng vải mành/ vải kỹ thuật khác và nguyên phụ liệu.

 

Tính chung 10T/2022, xuất khẩu hàng may mặc tăng 21.6%, giày dép tăng 41.4%, túi xách tăng 40.0% , xơ sợi dệt giảm 18.0% về lượng và giảm 10.6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2021. 

 

MỤC LỤC 

 

A. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT 

Sản lượng sản xuất các sản phẩm chính 10T/2018 - 10T/2022  và theo tháng  

 • Quần áo mặc thường 
 • Giày, dép da
 • Vải dệt từ sợi tự nhiên
 • Vải dệt từ sợi tổng hợp/ sợi nhân tạo

 

Chỉ số sản xuất công nghiệp của các nhóm hàng

(Lũy kế từ đầu năm đến tháng báo cáo so với cùng kỳ)

Chỉ số sản xuất công nghiệp của các nhóm hàng

( tháng báo cáo so với cùng kỳ)

 

B. TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU TOÀN NGÀNH

Tổng quan xuất nhập khẩu toàn ngành (10T/2018 – 10T/2022)

Giá trị xuất khẩu nhóm Dệt may 10T/2018 - 10T/2022

Giá trị xuất khẩu nhóm Giày dép & Túi xách10T/2018 - 10T/2022

Giá trị và tăng trưởng xuất nhập khẩu theo mặt hàng T10/2022 và 10T/2022

 • Hàng may mặc & vải
 • Xơ, sợi dệt
 • Nguyên phụ liệu (NPL)
 • Vải mành, vải kỹ thuật khác
 • Giày dép
 • Túi xách, ví, vali,mũ, ô, dù

 

Tăng trưởng giá trị xuất khẩu từng mặt hàng sang một số thị trường chính 10T 2022 so với cùng kỳ

Tăng trưởng xuất khẩu từng mặt hàng sang một số thị trường chính T10/2022 so với tháng trước

 

C. TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU HÀNG DỆT MAY (VẢI & HÀNG MAY MẶC)

Giá trị xuất khẩu và tăng trưởng 10T 2018 – 10T 2022 và theo tháng 

Cơ cấu thị trường xuất khẩu 10T/2022

Giá trị xuất khẩu và tăng trưởng theo thị trường T10/2022 và 10T 2022

Giá trị xuất khẩu và tăng trưởng sang 1 số thị trường 10T/2019 – 10T/2022

Giá trị xuất khẩu và tăng trưởng sang 1 số thị trường theo tháng 
Doanh số xuất khẩu của các DN xuất khẩu hàng may mặc & vải lớn trong 9T/2022

 

D. TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU GIÀY DÉP

Giá trị xuất khẩu và tăng trưởng 10T/2018 – 10T/2022) và theo tháng 
Cơ cấu thị trường xuất khẩu 10T 2022
Giá trị xuất khẩu và tăng trưởng theo thị trường T10/2022 và 10T/2022
Giá trị xuất khẩu và tăng trưởng sang 1 số thị trường 10T/2019 – 10T/2022
Giá trị xuất khẩu và tăng trưởng sang 1 số thị trường theo tháng 
Doanh số xuất khẩu của các DN xuất khẩu giày dép lớn trong 9T/2022

 

E. TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU TÚI XÁCH, VÍ, MŨ

Giá trị xuất khẩu và tăng trưởng 10T/2018 – 10T/2022 và theo tháng
Cơ cấu thị trường xuất khẩu 10T/2022
Giá trị xuất khẩu và tăng trưởng theo thị trường T10/2022 và 10T/2022
Giá trị xuất khẩu và tăng trưởng sang 1 số thị trường theo tháng

 

F. TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU XƠ, SỢI, DỆT

Sản lượng và giá trị xuất khẩu 10T/2018 – 10T/2022
Sản lượng xuất khẩu và tăng trưởng theo tháng (T01/2022 –T10/2022)
Giá xuất khẩu xơ sợi dệt bình quân trong tháng (T10/2020 – T10/2022)
Sản lượng xuất khẩu và tăng trưởng theo thị trường T10/2022 và 10T 2022
Giá xuất khẩu bình quân 10T/2022 và tăng trưởng theo thị trường
Sản lượng xuất khẩu và tăng trưởng sang 1 số thị trường theo tháng

 

G. TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU VẢI MÀNH, VẢI KỸ THUẬT

Giá trị xuất khẩu và tăng trưởng 10T/2018 – 10T/2022 và theo tháng
Cơ cấu thị trường xuất khẩu 10T/2022
Giá trị xuất khẩu và tăng trưởng theo thị trường T10/2022 và 10T/2022
Giá trị xuất khẩu và tăng trưởng sang 1 số thị trường theo tháng 

 

H. TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU NPL

Giá trị xuất khẩu và tăng trưởng 10T/2018 – 10T/2022 và theo tháng
Cơ cấu thị trường xuất khẩu 10T/2022
Giá trị xuất khẩu và tăng trưởng theo thị trường T10/2022 và 10T/2022
Giá trị xuất khẩu và tăng trưởng sang 1 số thị trường theo tháng

 

I. TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU VẢI

Giá trị nhập khẩu và tăng trưởng 10T/2018 – 10T/2022 và theo tháng 
Cơ cấu thị trường nhập khẩu 10T/2022
Giá trị nhập khẩu và tăng trưởng theo thị trường T10/2022 và 10T/2022
Giá trị nhập khẩu và tăng trưởng từ 1 số thị trường theo tháng 

 

J. TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU BÔNG

Sản lượng và giá trị nhập khẩu 10T/2018 – 10T/2022
Diễn biến giá bông thế giới
Sản lượng và giá nhập khẩu bình quân theo tháng (T10/2020 –T10/2022)
Thị trường nhập khẩu 10T/2022 và T10/2022 (sản lượng, giá trị và giá nhập)
Sản lượng nhập khẩu và tăng trưởng từ 1 số thị trường theo tháng 

 

K. TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU XƠ, SỢI

Sản lượng và giá trị nhập khẩu 10T/2018 – 10T/2022
Sản lượng nhập khẩu và tăng trưởng theo tháng (T01/2022 –T10/2022)
Giá nhập khẩu bình quân theo tháng (T10/2020 –T10/2022)
Thị trường nhập khẩu 10T/2022 và T10/2022 (sản lượng, giá trị và giá nhập)
Sản lượng nhập khẩu và tăng trưởng từ 1 số thị trường theo tháng 

 

L. TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU NPL

Giá trị nhập khẩu và tăng trưởng 10T/2018 – 10T/2022 và theo tháng 
Cơ cấu thị trường nhập khẩu 10T/2022
Giá trị nhập khẩu và tăng trưởng theo thị trường T10/2022 và 10T/2022
Giá trị nhập khẩu và tăng trưởng từ 1 số thị trường theo tháng 

BÁO CÁO NGÀNH DỆT MAY VÀ DA GIÀY - SỐ THÁNG 11/2022

29,00$Giá
 • Số trang: 30 trang

  Format: PDF

  Chuỗi dữ liệu: 13 tháng gần nhất

  Ngày phát hành: 20/11/2022

bottom of page