top of page

Vinfast đang kinh doanh thế nào khi niêm yết tại Mỹ

Sơ lược tình hình tài chính Vinfast năm 2022

(thông tin trích từ báo cáo tài chính hợp nhất của Vinfast - Nguồn SEC)


Sơ lược tình hình tài chính Vinfast năm 2022
Thông tin trích từ báo cáo tài chính hợp nhất của Vinfast - Nguồn SEC

Profit and Loss - Doanh thu năm 2022 đạt hơn 14,965 tỷ đồng (634 triệu USD) giảm khoảng 6.6 % so với năm 2021. - Giá vốn hàng bán năm 2022 đạt 27,232 tỷ đồng (1.15 tỷ USD), tăng 7.7% so với năm 2021. Giá vốn hàng bán gấp khoảng 1.8 lần doanh thu - Lỗ gộp năm 2022 là 12,266 tỷ đồng, tăng khoảng 30% so với 2021 - Lỗ sau thuế của năm 2022 là hơn 48,902 tỷ đồng (2.11 tỷ USD) - Các chi phí hoạt động đáng chú ý phải kể đến chi phí cho R&D lên đến 19,939 tỷ đồng (844 triệu USD)


Balance Sheet - Tổng tài sản cuối 2022 đạt 113 nghìn tỷ đồng (tương đương 4.8 tỷ USD) - Tổng nợ ngắn và dài hạn cuối 2022 là hơn 150 nghìn tỷ đồng ( 6.36 tỷ USD) - Vốn chủ sở hữu cuối 2022 đang âm (thâm hụt) khoảng 36.6 nghìn tỷ đồng (1.55 tỷ USD) trong đó tổng lỗ lũy kế đến 31/12/2022 là hơn 127 nghìn tỷ đồng (5.3 tỷ USD) và phần lỗ phân bổ cho cổ đông công ty mẹ là hơn 114 nghìn tỷ đồng (4.8 tỷ USD)


Cashflow - Dòng tiền hoạt động tài chính đang gánh cho dòng tiền từ hoạt động kinh doanh và hoạt động đầu tư, dòng tiền thuần từ hoạt đồng tài chính năm 2022 là hơn 52.9 nghìn tỷ đồng (2.2 tỷ USD) trong đó chủ yếu là từ các khoản vay mới trong năm.


Sơ lược tình hình tài chính Vinfast năm 2022
Thông tin trích từ báo cáo tài chính hợp nhất của Vinfast - Nguồn SEC

Sơ lược tình hình tài chính Vinfast năm 2022
Thông tin trích từ báo cáo tài chính hợp nhất của Vinfast - Nguồn SEC

Sơ lược tình hình tài chính Vinfast năm 2022
Thông tin trích từ báo cáo tài chính hợp nhất của Vinfast - Nguồn SEC

Sơ lược tình hình tài chính Vinfast năm 2022
Thông tin trích từ báo cáo tài chính hợp nhất của Vinfast - Nguồn SEC

Nguồn: dữ liệu SEC (Sec.gov), notes của Vietdata

Comments


bottom of page