top of page

Năm 2023 dự toán thu ngân sách nhà nước sẽ tăng 0,4%

Báo cáo đã cung cấp bức tranh tổng thể về ngân sách nhà nước năm 2023, với dự toán tổng số thu là 1.620,7 nghìn tỷ đồng, tăng 0,4% so với ước tính thực hiện năm 2022.


Nguồn: Internet


Dự toán tổng số chi ngân sách Nhà nước là 2.076,2 nghìn tỷ đồng, tăng 16,3% so với dự toán chi năm 2022.


Báo cáo cung cấp thông tin về một số chỉ tiêu kinh tế vĩ mô năm 2023 với tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) khoảng 6,5%; GDP bình quân đầu người đạt khoảng 4.400 USD; tỷ trọng công nghiệp chế biến chế tạo trong GDP đạt khoảng 25,4 - 25,8%; tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân khoảng 4,5%, tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều) giảm khoảng 1-1,5%.


Bội chi ngân sách Nhà nước năm 2023 là 455,5 nghìn tỷ đồng, tương đương 4,42%GDP.


Ngoài ra, báo cáo cũng đưa ra một số giải pháp chủ yếu điều hành nhiệm vụ tài chính-ngân sách Nhà nước năm 2023. Theo đó, tập trung điều hành chính sách tài khóa phù hợp, hiệu quả, kịp thời ứng phó với biến động phức tạp của tình hình trong nước và ngoài nước, bảo đảm mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.


Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện hệ thống thu ngân sách Nhà nước, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện thể chế quản lý thuế bảo đảm thu đúng, đủ, kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào ngân sách Nhà nước.


Ngoài ra, tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách, cắt giảm các khoản chi chưa thực sự cần thiết, tiết kiệm triệt để chi thường xuyên.

(VietnamPlus)


Comments


bottom of page