top of page

Bắc Giang thu hút thêm 33 dự án đầu tư vào các khu công nghiệp

Tháng 11/2022, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang đã cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 09 dự án FDI với số vốn đầu tư đăng ký đạt 113,7 triệu USD; cấp điều chỉnh cho 13 dự án, trong đó có 03 dự án tăng vốn với số vốn tăng thêm đạt 14,2 triệu USD.


Từ đầu năm đến nay, tỉnh Bắc Giang đã thu hút được 33 dự án đầu tư mới vào các khu công nghiệp


Lũy kế từ đầu năm đến nay, trong các khu công nghiệp đã thu hút đầu tư được 33 dự án mới, trong đó có 25 dự án FDI, 08 dự án DDI, với số vốn đăng ký đạt 381,7 triệu USD và 4.356 tỷ đồng; cấp điều chỉnh cho 129 dự án, trong đó có 32 dự án tăng vốn với số vốn tăng thêm đạt 590,6 triệu USD và 20 tỷ đồng. Tổng số vốn đầu tư cấp mới và bổ sung quy đổi đạt khoảng 1.162,5 triệu USD, bằng 116% kế hoạch năm 2022. Tổng vốn đầu tư ước thực hiện năm 2022 đạt khoảng 989 triệu USD.


Đến nay, tổng số các dự án đầu tư trong các khu công nghiệp là 441 dự án, trong đó có 328 dự án FDI, 113 dự án DDI. Tổng vốn đầu tư đăng ký là 7,338 tỷ USD và 15.894 tỷ đồng. Vốn đầu tư thực hiện ước đạt khoảng 5,14 tỷ USD (bằng 72% tổng vốn đầu tư đăng ký) và khoảng 7.060 tỷ đồng (bằng 44% tổng vốn đầu tư đăng ký)./


(Doanh nghiệp & Kinh tế xanh)
Comments


bottom of page